Rozhodnutí rektora č. 11/2021

Zkouška z cizího jazyka - bakalářský studijní program
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Studenti v prezenční i kombinované formě neabsolvují výuku, pouze ověření jazykových znalostí v rozsahu B1-B2 nejpozději do konce 5. semestru.

  1. Zkoušku lze vykonat z jazyka anglického, francouzského, ruského nebo německého.
  2. Student si sám vybere cizojazyčný odborný text na téma sociální práce v rozsahu nejméně 20 stran a zpracuje z něj abstrakt v cizím jazyce v rozsahu jedné normostrany.
  3. Student text a abstrakt předloží ke schválení zkoušejícímu minimálně týden před termínem zkoušky.
  4. Během zkoušky student ústně přeloží zkoušejícím určenou část textu do českého jazyka (i s pomocí slovníku) a poté povede se zkoušejícím rozhovor (v příslušném cizím jazyce) o obsahu celého odborného textu.

 

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
1. října 2021