Rozhodnutí rektora č. 10/2013

Podmínky postupu studentů do vyššího ročníku

Student (uchazeč) je srozuměn s tím, že do vyššího ročníku je jako student zapsán toliko po splnění si všech svých studijních povinností za předcházející ročník a po úhradě platby za studium v tomto vyšším ročníku (tzv. školné, platební povinnost je součástí jeho studijní povinnosti na PVŠPS). – výňatek ze Smlouvy o studiu, kterou student podepsal před zahájením studia

Od akademického roku 2013/2014 bude platit následující opatření:

1.      Má-li být student zapsán do vyššího ročníku, musí mít splněny všechny studijní povinnosti za předchozí ročník.

2.      Pokud studentovi chybí atestace maximálně ze dvou předmětů (atestace = zkouška nebo zápočet), musí student podat písemnou žádost o podmínečný zápis, tzn. požádat o prodloužení termínu splnění studijních povinností:

  • v bakalářském studiu do 15. listopadu daného kalendářního roku
  • v navazujícím magisterském studiu do 31. ledna následujícího kalendářního roku

3.   V případě schválení žádosti a po uhrazení 500,- Kč manipulačního poplatku bude po tuto dobu student podmínečně zapsán ke studiu a pokud v této lhůtě své studijní povinnosti splní, bude dodatečně řádně zapsán do vyššího ročníku.

4.   Pokud studentovi chybí více atestací nebo zbylé max. dvě nesplní do 15. 11. (resp. 31. 1.), může požádat o opakování ročníku nebo o souběžné studium neukončeného a vyššího ročníku.

5.   Při opakování ročníku si student zapisuje všechny předměty, z nichž byl klasifikován horší známkou než „výborně“ nebo „velmi dobře“. Absolvovaná praxe se uznává v plném rozsahu. Školné v takovém případě činí 2.000,- Kč za každý zapsaný předmět + stanovená částka za výcvik, ve kterém student může pokračovat.

6.   Při souběžném studiu neukončeného a vyššího ročníku je školné součtem dvou částek
      a) školného za vyšší ročník
      b) součinu počtu chybějících atestací a částky 2.000,- Kč

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
5. září 2013