Přípravný kurz k přijímacímu řízení pro bakalářské studium psychologie

Kurz probíhá v 8 setkáních o 4 vyučovacích hodinách, v učebnách PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4,
a to

v těchto termínech, vždy 16:00 – 19:30:
st 6.3., st 13.3., út 19.3., út 26.3., st 3.4., st 10.4., út 16.4., út 23.4. 2024

Cena: 3 600,- Kč za kurz
Pokyny k zaplacení:
Prostřednictvím e-shopu – přihlášení zde


Obsah kurzu:

V kurzu se účastníci seznámí s hlavními otázkami, poznatky a metodami základních psychologických oborů, které jsou předmětem odborného pohovoru a písemných testů či praktických úkolů v přijímacím řízení. Učitelé kurzu k tomu přispějí přednáškami, zodpovídáním dotazů, cvičnými testy a úkoly, objasňováním jejich náročných částí a nácvikem správných odpovědí nebo výkonů. Podstatnou částí výuky bude interaktivní práce, vycházející z projeveného zájmu a z hodnocení výkonů účastníků ve cvičných úlohách.

Rámcová skladba čtyřhodinového setkání:

 • Orientace v problémových okruzích setkání – přednáška
 • Poskytnutí nebo doporučení textů k dalšímu studiu
 • Cvičný test či praktický úkol z vyložené látky – s pomocí poznámek a dalších výukových podkladů
 • Společné hodnocení výsledků testu nebo úkolu – s objasňováním a výkladem zjevně obtížnějších výkonů
 • Shrnutí probrané látky a doporučení ke způsobu jejího domácího studia


Obsah jednotlivých setkání podle psychologických oborů:

Teoretické přístupy v psychologii

 • Povaha a znaky důležitých teoretických pojetí duševního života, jejich původ, obsah a praktické uplatnění:
 • Biopsychologické přistupy.
 • Hlubinné a psychodynamické přístupy.
 • Reflexologické a behaviorální přístupy.
 • Fenomenologické a humanistické přístupy.
 • Kognitivní a informační přístupy
 • Existenciální a transpersonální přístupy.

Metody psychologického poznání a působení

 • Obecné předpoklady poznávání duševního života člověka.
 • Zdroje psychologického poznání v intuici, zkušenosti a racionálním vyvozování.
 • Úloha soustavného pozorování a pozorovatele při psychologickém poznávání lidí.
 • Hlavní druhy údajů v psychologii a základní metody jejich získávání a zpracování lidí.
 • Standardní metody pozorování, měření a hodnocení psychologických jevů.
 • Hlavní metody psychologického působení v oblastech přesvědčování, výchovy a vzdělávání, řízení, léčení.
 • Hlavní formy psychoterapie, její hlavní směry a cíle.

Sociální psychologie

 • Interpersonální vnímání, hodnocení a utváření postojů.
 • Mezilidská interakce, komunikace, role a působení.
 • Sociální skupiny, hlavní typy skupin přirozených a umělých, vlastnosti jejich skladby, dynamiky, struktury a vývoje.
 • Typy sociálního prostředí, hromadných jevů, kultur a subkultur, mediálního působení.

Vývojová psychologie

 • Pojetí duševního vývoje lidského jedince a rodu a jeho určující vlivy.
 • Charakteristika a zákonitosti psychického vývoje
 • Vývojové přechody a krize ve vývoji
 • Vývojová psychologie jakožto věda, metody získávání dat
 • Přehled hlavních teorií duševního vývoje

Obecná psychologie

 • Předmět a obsah obecné psychologie, její základní poznatkové okruhy.
 • Psychologie poznání – čití a vnímání, paměť a učení, představování a myšlení, rozhodování a řešení problémů.
 • Psychologie motivace – potřeby a motivy, pobídky a cíle, frustrace a konflikty motivů.
 • Psychologie konání – volní jednání, zvykové chování, výrazový projev.

Psychologie osobnosti

 • Pojetí osobnosti jako duševní jednoty člověka, její poznávání a chápání.
 • Vztahy osobnosti k prostředí, k vnější situaci a k tělu.
 • Popis osobnosti v pojmech dynamiky stavů a dějů, struktury vlastností a vztahů a jejich vývojových změn.
 • Celkový popis osobnosti v pojmech soustavy vlastností, povahových typů, vrstev duševního dění.
 • Významné teorie a modely osobnosti, jejich antropologické předpoklady a praktické využití.

Klinická a poradenská psychologie

 • Klinická a poradenská psychologie, její obory, úkoly a metody
 • Hlavní druhy duševních a vztahových poruch, jejich znaky, vznik, vývoj a účinky v životě jedince a jeho společenství.
 • Psychodiagnostické metody klinické a testové, zásady a příklady jejich užívání.

Typické nároky na uchazeče o studium psychologie

 • Základní způsoby ověřování předpokladů ke studiu psychologie a k výkonu práce psychologa u přijímacího řízení.
 • Příklady výkonnostních zkoušek rozumových vlastností a dovedností.
 • Příklady zkoušek znalostí a jejich praktického uplatňování v životních situacích.
 • Ověřování motivace a povahových předpokladů pro studium a pro výkon povolání psychologa
 • Zásady racionální přípravy na absolvování přijímacího řízení.

Literatura k přijímacímu řízení:

 • Drapela, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2008.
 • Gillernová, I. Slovník základních pojmů z psychologie. Praha: Fortuna, 2010.
 • Hayesová, N. Aplikovaná psychologie. Praha: Portál, 2021.
 • Hayesová, N. Základy sociální psychologie.  Praha: Portál, 2021.
 • Orel, M. a kol. Psychopatologie (3. vyd.) Praha: Grada, 2020.
 • Říčan, P. Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. 6. vyd. Praha: Grada, 2010.
 • Říčan, P. Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál, 2013.
 • Vymětal, J. Úvod do psychoterapie. Praha: Grada, 2010.
 • Vývojová psychologie. Thorová, K. Praha: Portál, 2015.

  Většinu témat probíraných v uvedeném soupise literatury obsahuje i rozsáhlé dílo:
  Noel-Hoeksema, S.,. Frederickson, L. B, Wagenaar, W. A.: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012.

 

Eshop - Přípravný kurz

Přípravný kurz pro uchazeče o studium psychologie březen - duben 2024 Volná místa: 12