Pracovník v sociálních službách

Akreditovaný kvalifikační kurz      PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

dle rozhodnutí MPSV č. 2014/0758-PK

Cíl kurzu:

Vzdělávací program PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH obsahuje výuku teoretických modulů v kombinaci s praxí v zařízeních poskytujících sociální služby.

Takto získané dovednosti a znalosti jsou předpokladem pro získání ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI podle zákona 108/2006 Sb. Kurz je připravován ve spolupráci s odborníky na tuto oblast, vyučující jsou také z praxe.

ABSOLVENTI KURZU SE MOHOU UPLATNIT V ŠIROKÉM SPEKTRU AMBULANTNÍCH, TERÉNNÍCH NEBO POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZEJMÉNA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE A OSOBNÍ ASISTENCE – OBLAST SOCIÁLNÍ PREVENCE, SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ.

ABSOVENTI SE MOHOU UPLATNIT I JAKO NEFORMÁLNÍ PEČOVATELÉ, POMOCNÍCI V RODINÁCH, OSVĚDČENÍ JE UZNÁVÁNO I V ČLENSKÝCH STÁTECH EU, ZDRAVOTNÍKŮM (SESTRÁM) JE UZNÁNO JAKO DOPLNĚNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, TZV. „KREDITY“– PŘI NÁVAZNÉ AKREDITACI NA MZ.

Studujícím není předepsáno předchozí odborné vzdělání ani praxe v oboru (znalost problematiky sociální práce je výhodou). Požadována je pouze znalost českého jazyka a základních reálií.


Rozsah kurzu - 202 hodin:

Teoretická výuka (134h ) včetně závěrečné zkoušky (4h) je realizována v 17. ti dnech –

začátek je od 8 hod každý den, ukončení v 16 hod, TEORETICKÁ VÝUKA VŽDY PONDĚLÍ – ČTVRTEK, DLE OBSAZENOSTI V KURZECH, výuka je zahajována dle aktuálního počtu účastníků (více než 5)

Praktická výuka je stanovena na 68 hod (časových=60min) při osmihodinové pracovní době (standartní fond pracovní doby) vychází splnění praktické části na 8,5 pracovního dne. V případě směnnosti, či nižšího/vyššího úvazku praxe se počet dní liší.

Po dohodě (zejména pro uchazeče vyslané zaměstnavatelem, může být kurz realizován např. víkendově, či v menších blocích – 2-3 dny v týdnu), praxe je vykonávána ve stávajícím zaměstnání.

KURZ JE REALIZOVÁN V PRŮBĚHU DVOU KALENDÁŘNÍCH MĚSÍCŮ (maximální přípustná doba je tři měsíce), PRO UKONČENÍ JE NUTNO ABSOLVOVAT 80% ZE STANOVENÝCH MODULŮ A PRAXE.

Jako závěrečná zkouška je předepsána písemná práce v kombinaci s ústním pohovorem, po splnění všech podmínek a úspěšném složení zkoušky, bude vystaveno OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu, vystavené Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, s.r.o.

Akreditované moduly:

SOCIÁLNÍ POLITIKA, KOMUNIKACE, PSYCHOLOGIE, ZÁKLADY OCHRANY ZDRAVÍ, ZÁKLADY PREVENCE VZNIKU ZÁVISLOSTI OSOB NA SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ, SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM, METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE, PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ, SUPERVIZE, ZÁKLADY PÉČE O NEMOCNÉ, AKTIVIZAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ VÝCHOVNÉ TECHNIKY, PREVENCE TÝRÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ OSOB, KRIZOVÁ INTERVENCE, ZVLÁDÁNÍ JEDNÁNÍ OSOB, KTERÝM JE POSKYTOVÁNA SOCIÁLNÍ SLUŽBA VČETNĚ PRAVIDEL ŠETRNÉ SEBEOBRANY, aj.

PRAXE BUDE VYKONÁVANA VE VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZDARMA.


Cena kurzu:

Pro uchazeče z řad veřejnosti  ………………………………………..             8 800,- Kč
Pro uchazeče vyslané zaměstnavatelem (kolektiv 10 a více) ……..            8 000,- Kč
Pro uchazeče z řad studentů PVŠPS  - CŽV    ……………………….           7 500,- Kč
Uchazeči ze zařízení garantujícího praxi ………………………………          7 500,- Kč
Doplňující studium a matky samoživitelky (nutné potvrzení)  ……....           4 800,- Kč

Možné realizovat také jako zaměstnanecké rekvalifikace – kurz bude zcela zdarma. 


Přihlášky

TELEFONICKY :  773 224 776 (E. T. Talomi), případně 272 937 713 (M. Balá)

 E-MAILEMkurz.pss@pvsps.cz
(bude vám zaslán harmonogram, podle kterého si vyberte termín, kurzy probíhají pravidelně ve dvouměsíčních cyklech - teorie jeden měsíc, praxe a zkouška druhý měsíc) změna termínu je vyhrazena.

Pokud nebude stanoveno jinak, teoretická výuka probíhá v prostorách Pražské vysoké školy psychosociálních studií s.r.o. v Milánské 471, Dolní Měcholupy, Praha 10.

O zařazení do kurzu, konkrétních termínech a aktuálním místě výuky budete včas informováni, písemnou přihlášku, kterou obdržíte, prosím vyplňte čitelně, zejména e-mailovou adresu.

Nejbližší otevřený kurz :  od 21. 11. 2016 do 20. 1. 2017 s praxí u DA Corporation – Domov Alzheimer, Roztoky, Darkov

  
PŘIPRAVUJEME KURZY:
„SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK“ V ROZSAHU 200 HOD
„OSOBNÍ ASISTENCE“ – KRÁTKODOBÉ SEMINÁŘE PRO RŮZNÉ CÍLOVÉ SKUPINY

V případě vašeho zájmu se informujte mailem na výše uvedené adrese.

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634