Pražská psychoterapeutická fakulta (PPF) - celoživotní vzdělávání

Informace v podobě letáku ve Wordu.

PPF byla založena v roce 1991 Doc. MUDr. Jaroslavem Skálou, CSc. a PhDr. Jiřím Růžičkou. Založením PPF se uskutečnila naše dlouholetá idea vybudovat psychoterapeutické vzdělávání na vysoké úrovni, které by umožňovalo setkávání a prolínání různých myšlenkových i léčebných směrů reprezentovaných jejími významnými představiteli.

Psychoterapie léčí duševní nemoci a potíže i nemoci tělesné, na jejichž vzniku má psychická složka významný podíl. Je svébytným oborem se svými teoriemi, diagnostikou, vědeckým výzkumem, který se vyučuje na univerzitách. Je ovšem také jednou z forem poznání sebe, druhých lidí i lidských společenství za účelem obnovy duševních i tělesných sil i rozvoje osobního společenského i duchovního života.

Psychoterapie má dvě nepominutelné části. Je souborem vědomostí o daném oboru a zároveň osobní zkušeností obsahující zcela nové a jinými způsoby jen těžko dosažitelné poznání sebe, svých vlastností, předností či nedostatků, slabostí i potencí. Psychoterapie umožňuje kultivaci člověka i lidských společenství.

Psychoterapeutické vzdělání vede k přiměřenější komunikaci a porozumění lidem, které je možné uplatnit v povoláních a činnostech, ve kterých psychoterapie není nezbytná, ale je užitečná, např. u kurátorů, sociálních pracovníků a lidí zabývajících se prevencí, pečovatelstvím, drogovými závislostmi, jinými etnickými skupinami, postiženými a starými lidmi.

Za významné považujeme využití psychoterapeutického vzdělání pro vychovatele a učitele, lékaře i ostatní zdravotníky, kteří sice sami psychoterapii nevykonávají, ale učí, vychovávají, léčí a pečují o lidi.

V neposlední řadě se domníváme, že terapeutické vzdělání je užitečné pro osobní život. Studium na PPF je předpokladem k získání specializace a tím zvýšení kvalifikace.

Vzdělávací program PPF získal akreditaci ve zdravotnictví pro funkční specializaci v psychoterapii.

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

I. Fakulta má tyto hlavní zásady

 1. Na fakultě jsou přednášeny hlavní psychoterapeutické směry, které se u nás i v zahraničí praktikují a které získaly odborné přijetí vědeckými společnostmi. Zároveň však fakulta umožňuje prezentaci některých směrů, které ještě nejsou odborně zavedeny nebo které jsou předmětem odborných sporů.

 2. Na fakultě přednášejí přední odborníci hlavních psychoterapeutických směrů a škol, což garantuje vysokou odbornou úroveň a umožňuje osobní setkávání s nimi.

 3. Fakulta postupně buduje vlastní myšlenkový a léčebný směr, antropologickou psychoterapii.

 4. Fakulta zastává tolerantní postoje a preferuje vzájemný dialog a spolupráci před krajními a doktrinářskými postoji.

 5. Fakulta ctí dodržování pravidel vědecké argumentace a vykazatelnosti. Jsme přesvědčeni, že psychoterapii nelze zaměňovat za ideologii, náboženství či mystiku.

 6. Fakulta je rovněž důsledným zastáncem evropských etických tradic jak ve vzdělávání, tak v provádění psychoterapie.

 7. Fakulta respektuje právo na osobní výběr psychoterapeutického směru, který osobní setkávání s předními odborníky, kteří na fakultě přednášejí, umožňuje.

 8. Fakulta si neklade za úkol rozhodovat o správnosti východisek či názorů a léčebných metod renomovaných škol a směrů. Zároveň si však vyhrazuje právo vlastního názoru.

II. Charakteristika studia na PPF

1. Studium je tříleté, víkendové.
Přednáší se vždy poslední víkend v měsíci (září - červen, výjimkou je prosinec) a to v pátek od 17.00 do 20.30 a v sobotu od 9.00 do 17.30. Úplné teoretické studium obsahuje nejméně 384 hodin teorie v přednáškách, výběrových seminářích, debatách a kolokviích s významnými psychoterapeuty a odborníky příbuzných oborů. PPF nabízí další odborné semináře, kursy a vzdělávací programy. Před každým fakultním víkendem je posluchačům zasílán konkrétní program přednášek a seminářů.

2. Absolvování studia

 • Fakulta si nevybírá své posluchače na základě přijímací zkoušky, je pouze potřeba zaslat závaznou přihlášku a před započetím studia uhradit školné.
 • K ukončení každého ročníku je třeba absolvovat:
  1. osm víkendů přednášek (zaplaceno ve školném),
  2. dva cykly seminářů (semináře se konají vždy v pátek před víkendovými přednáškami) nebo dva víkendové semináře nebo jeden cyklus seminářů a jeden víkendový seminář (platí se zvlášť).
 • Po prvním ročníku se skládá zápočet, po druhém ročníku zkouška a po třetím ročníku se obhajuje písemná práce.
 • Po ukončení studia dostane posluchač diplom o absolvování teoretického studia psychoterapie.
 • Podrobnější studijní požadavky pro každý ročník i pro absolvování celého studia dostávají studenti na začátku studia a dále jsou jim sdělovány v průběhu studia.

3. Teoretické studium na fakultě je určeno:

 • odborníkům, pro něž je psychoterapie významnou nebo nepominutelnou součástí profese,
 • odborníkům, kterým psychoterapeutické vzdělání umožňuje kvalifikovanější výkon profese,
 • zájemcům, kteří chtějí získat psychoterapeutické vědomosti z osobního zájmu.

4. Výuka na Pražské psychoterapeutické fakultě není organizována posloupně, ale blokově.
Předmětné okruhy jsou relativně vnitřně autonomní, takže je prakticky možné začít studium kdykoliv a postupně se dopracovat k těm okruhům, které posluchač dosud neabsolvoval. Výuka je založena na principu "pater nosteru" a je soustředěna především do tří oblastí:

 1. Základní psychoterapeutické směry, školy a přístupy. Jsou to např. dynamické a hlubinné školy a směry, humanistická, existenciální a fenomenologická psychoterapie, kognitivně-behaviorální psychoterapie, systemická a systémová psychoterapie. Posluchači jsou seznámeni s psychoterapií prováděnou individuálně, skupinově a komunitně, s psychoterapií rodinnou a poradenskou.

 2. Předměty a obory, se kterými psychoterapie souvisí, a to buď původem, předmětem zájmu nebo způsobem uvažování. Jsou to např. psychologie, filosofie, sociologie, ale také kulturní antropologie, teologie, biologie a pod.

 3. Předměty speciální, které jsou zaměřeny na psychopatologii, diagnostiku, výzkum, psychoterapii funkčních onemocnění a poruch a psychoterapii aplikovanou např. v pedagogice, v pastorační péči, v managementu a pod.

III. Psychoterapeutická práce a profese psychoterapeuta

A. Výkon profese psychoterapeuta
Výkon profese psychoterapeuta závisí na splnění těchto podmínek:
1. na předchozím odborném vzdělání dosaženém předepsaným studiem v příslušném resortu,
2. na úplném psychoterapeutickém vzdělání.

add.1
Psychoterapeutické vzdělání se skládá ze tří částí:

a) teorie,
b) I) osobní zkušenost se sebou (např. psychoterapeutický sebezkušenostní nebo individuální výcvik

   a/nebo

   II) získání a osvojení si specifických dovedností, metod a postupů zaměřených na zvládání poruch a potíží duševně podmíněných,

c) supervize - vlastní psychoterapeutická práce pod vedením k tomu oprávněného psychoterapeuta.

add.2.
Každý resort požaduje specifický druh základního vzdělání jako nutný nikoli však postačující předpoklad k výkonu psychoterapie.

B. Laická psychoterapie
Vedle profesionálních psychoterapeutů existují i tzv. laičtí psychoterapeuti. Jsou to lidé, kteří nemají požadované bazální vzdělání v pomáhající profesi daného resortu, přesto však získali psychoterapeutické vzdělání, které uplatňují v péči o druhé lidi. Tedy neprovádějí psychoterapii, ale uplatňují psychoterapeutický přístup a porozumění lidem. V případě, že psychoterapii provádějí, tak vždy v týmu a nebo pod vedením psychoterapeuta - profesionála.

! Upozorňujeme, že teoretické vzdělání v psychoterapii samo o sobě neopravňuje k výkonu psychoterapie !

IV. Výcviky a supervize, další vzdělávání

1. PPF poskytuje vedle teoretického vzdělávání také sebezkušenostní výcviky. Do zkušenostního výcviku v psychoterapii jsou přijímáni lidé s alespoň středoškolským vzděláním na základě výběru podle předepsaných kritérií. Výcviky jsou:
           a) daseinsanalytické (fenomenologicky hermeneutické),
           b) dynamické.
2.
PPF pořádá víkendové sebezkušenostní semináře.
3.
Pro pedagogické pracovníky organizuje PPF vzdělávání v psychosociálních dovednostech v pedagogickém procesu akreditované MŠMT ČR.
4.
PPF je součástí Pražské vysoké školy psychosociálních studií, která nabízí bakalářský a navazující magisterský obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, bakalářský obor zdravotně sociální pracovník a bakalářský obor psychologie. Bližší informace najdete na stránkách www.pvsps.cz.

V. Další informace o fakultě

 • PPF spolupracuje s řadou odborných institucí.
 • PPF vytváří podmínky spolupráce s některými vysokými školami.
 • PPF spolupracuje s odborníky u nás i v zahraničí.
 • Zaměření a náplň studia jsou pravidelně konzultovány s předními odborníky v psychoterapii.
 • Řada přednášek je obsažena ve studijních materiálech, které fakulta pro své posluchače vydává.
 • PPF spolupracuje s Psychoterapeutickou a psychosomatickou klinikou ESET.
 • PPF je institucí soukromou, která však nemá komerční poslání.

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634