Přijímací řízení: Bc studium Sociální politika a sociální práce

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

 

Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro přijetí do studijního oboru

Základní podmínkou je ukončené úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Předpokladem jsou základní vědomostize sociální práce v rozsahu základů společenských věd pro střední školy, dále z psychologie, filozofie a sociologie v rozsahu středoškolského učiva. Kulturní, politický a společenský rozhled, schopnost samostatného úsudku a vlastního názoru na společensko-politické děje. Za důležité předpoklady také považujeme potřebnou osobní a sociální zralost, sociální cítění, sociální inteligenci. Rovněž předpokládáme dobrý vztah k lidem a základní osobnostní předpoklady.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky mají tři části:

1. část je písemná a obsahuje:

 • test obecných studijních předpokladů,

 • vědomostní test (základy společenských věd),

 • osobnostní dotazník.

2. část je ústní a je zaměřena na:

 •  orientaci v přečtené literatuře, jejíž seznam uchazeč předloží,

 • řešení modelového sociálního problému nebo situace,

 • posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání.

3. část - talentová zkouška - pohovor, ve kterém se posuzují osobnostní předpoklady uchazeče.

Podrobné informace k přihlášení a termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18 naleznete zde.

Obsah přijímacího řízení a příklady úloh:

a) test obecných studijních předpokladů.
Test obsahuje úlohy, ve kterých se uplatňuje logické usuzování.

Vyberte jednu z vpravo nabízených možností (správná odpověď je zvýrazněna):

les : strom = kniha : ……

papír

list

jazyk

slovo

Doplňte číslo, které by v řadě logicky navazovalo:

1 3 2 4 3 5 4 ……

6

b) vědomostní test - základy společenských věd. Test obsahuje otázky z oblasti společenských věd: filosofie, psychologie, psychoterapie, sociologie, kulturní oblasti apod.

Příklady úloh (vždy je třeba vybrat jednu z nabízených možností):

Pojem "archetyp” je spojen se jménem:

S. Freud


A. Adler.


C. G. Jung


C. Rogers

Sociální mobilita je:

adaptace na cizí sociální prostředí


stěhování národů


změna soc. statusu během života


vývoj nezaměstnanosti ve světě

c) osobnostní dotazník. Poskytuje doplňující informaci k celkovému posouzení uchazeče.

2. Ústní zkouška:

a) orientace v přečtené literatuře, jejíž seznam uchazeči předloží. Seznam by měl obsahovat odbornou literaturu z oblasti společenských věd. Knihy uvádějte ve formě, která je použita u doporučené literatury. Doporučujeme Vám, abyste do seznamu napsali jen knihy, které jste skutečně četli a o nichž něco víte, protože u pohovoru se Vás na některé z nich budeme ptát.

b) řešení modelového sociálního problému nebo situace. Vytáhnete si popis jedné sociální situace a navrhnete, co byste jako sociální pracovník udělal/a.

Příklad: Na odbor sociální péče přijde matka, která má známky zhmožděnin v obličeji a žádá o finanční výpomoc. Uvedla, že manžel pije.

c) posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání.

3. Talentová zkouška:

- pohovor, ve kterém se posuzují osobnostní předpoklady. Pohovor nemá charakter zkoušky, nemusíte se na něj nijak připravovat. Pro tuto část zkoušky je požadován Váš životopis.

Doporučená literatura:

 • Drapela, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2008.
 • Gillernová, I. Slovník základních pojmů z psychologie. Praha: Fortuna, 2010. 
 • Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2012. 
 • Matoušek, O. a kol. : Základy sociální práce. Praha: Portál, 2012. 
 • Matoušek, O.; Koláčková, J.; Kodymová, P. (eds.). Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2010. 
 • Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2013. 
 • Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004
 • Říčan, P. Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. 6. vyd. Praha: Grada, 2010. 
 • Strieženec, Š.: Úvod sociálnej práce. Trnava: Tripsoft, 2001. 
 • Strieženec, Š.: Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava: Tripsoft, 2006.
 • Vymětal, J. Úvod do psychoterapie. Praha: Grada 2003.

 Kolektiv autorů. Základy společenských věd. Praha: SCIO, 2012

Jsem uchazeč

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634