Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

 

Bakalářské studium - prezenční a kombinované

Program Sociální politika a sociální práce, obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii připravuje sociální pracovníky, jejichž specializací je komunikace a aplikace psychoterapeutického přístupu v sociální oblasti.

  • Studentům se kromě výuky v klíčových disciplínách (sociální práce, sociální politika a praxe) dostává širší výuky psychologie, filosofie, aplikované psychoterapie, komunikace, kulturní antropologie a péče o duši.
  • Studenti absolvují základní stupeň psychoterapeutického výcviku.
  • Studium je organizováno tak, aby posluchači získali vědomosti nejen obvyklým způsobem, ale také reálnou zkušeností v praxi.
  • Studenti tvoří studijní komunitu, v níž se učí sebepoznání, schopnosti sociální orientace i citu pro druhé lidi.

I v kombinované formě nabízíme studentům sebezkušenostní a sebepoznávací výcvik, který je základem pro získání úplného psychoterapeutického vzdělání! Je součástí studia i ceny školného.

Organizace studia

Výuka v prezenční formě

Přednášky a semináře jednotlivých oborů v prezenčním bakalářském studiu probíhají v zimním a letním semestru ve všedních dnech. Jeden den v týdnu (zpravidla středa) je určen na praxi studentů. Pro sebezkušenostní výcvik jsou navíc vyhrazeny tři víkendy v roce.

Výuka v kombinované formě

Přednášky a semináře jednotlivých oborů v kombinovaném bakalářském studiu probíhají mimo zkouškové období (říjen - leden, konec února - květen), 1x za 14 dní - pátky odpoledne a soboty (někdy i častěji). Další 3 čtyřdenní bloky během roku (zpravidla pobyty mimo Prahu) jsou určeny pro sebezkušenostní výcvik. Hodinové dotace jednotlivých předmětů naleznete ve Studijních plánech jednotlivých oborů.

Praxe

       V rámci přípravy pro výkon budoucí profese sociálního pracovníka absolvují studenti praxi v rozsahu 100 hodin/semestr (pouze v prvním a šestém semestru je čas pro praxi zkrácen). V 1. semestru je praxe organizována formou exkurzí, při nichž je studentům zprostředkován kontakt s různými typy sociálních institucí. Od 2. semestru jsou exkurze nahrazeny samostatnou praxí studentů. Místo pro praxi si studenti mají možnost vybrat dle své vlastní volby. Při výběru zařízení pro spolupráci jsou limitováni pouze podmínkami k uznání praxe, které stanovují minimální rozsah praxe a splnění cílů praxe. Student v organizaci vykonává přímou práci s klienty v oblasti sociální práce, pracuje pod vedením zkušeného pracovníka a spolu s ním sleduje a řídí svůj profesní rozvoj (pravidelná zpětná vazba od vedoucího, zápisy do denníku z praxe, plánování svého rozvoje na daném pracovišti pro praxi).

Jsem uchazeč

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634