Přijímací řízení: Bc. studium Psychologie

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

 

Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro přijetí do studijního oboru

 Základní podmínkou je ukončené úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Předpokladem jsou základní vědomosti z psychologie a dále ze společenských věd v rozsahu středoškolského učiva. Kulturní, politický a společenský rozhled, schopnost samostatného úsudku a vlastního názoru na společensko-politické děje. Za důležité předpoklady také považujeme potřebnou osobní a sociální zralost, sociální cítění, sociální inteligenci. Rovněž předpokládáme dobrý vztah k lidem a základní osobnostní předpoklady.

Přijímací zkoušky mají tři části:

1. část je písemná a obsahuje:

 •  test obecných studijních předpokladů,
 •  vědomostní test, který zjišťuje úroveň všeobecně-kulturní informovanosti a úroveň předběžných znalostí z psychologie a společenských věd;
 •  test z cizího jazyka

Úspěšné absolvování písemné části je podmínkou postupu k dalším částem přijímacích zkoušek. K další části přijímacího řízení postoupí část uchazečů sestavených do pořadí podle výsledků části písemné.

2. část je ústní a je zaměřena na:

 •  orientaci v přečtené literatuře, jejíž seznam uchazeč předloží,
 •  posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání,
 •  řešení modelového problému nebo situace.

3. část - talentová zkouška - pohovor, ve kterém se posuzují osobnostní předpoklady uchazeče k výkonu povolání psychologa.

Podrobné informace k přihlášení a termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18 naleznete zde


Obsah přijímacího řízení a příklady úloh:

1. Písemná zkouška:

a) test obecných studijních předpokladů. Test obsahuje úlohy, ve kterých se uplatňuje logické usuzování. Příklady úloh:

Vyberte jednu z vpravo nabízených možností (správná odpověď je zvýrazněna):

dům : město = strom : ……

řeka

les

hřib

mrak

Doplňte číslo, které by v řadě logicky navazovalo:

1 3 2 4 3 5 4 ……

6

b) vědomostní test - základy společenských věd. Test obsahuje otázky z oblasti společenských věd: filosofie, psychologie, psychoterapie, sociologie, kulturní oblasti apod.

Příklady úloh (vždy je třeba vybrat jednu z nabízených možností):

Psychologické projektivní zkoušky jsou takové, které

neužívají slovních výroků, nýbrž jen názorných podnětů

neužívají početního vyjádření výsledků, nýbrž jen kvalitativního popisu
ponechávají co největší volnost psychologovi při hodnocení
ponechávají co největší volnost zkoumané osobě při reagování

c) test z cizího jazyka
Porozumění psanému textu pomocí kontrolních otázek.

Úspěšné absolvování písemné části je podmínkou postupu k dalším částem přijímacích zkoušek. K další části přijímacího řízení postoupí část uchazečů sestavených do pořadí podle výsledků části písemné.

2. Ústní zkouška:

a) orientace v přečtené literatuře, jejíž seznam uchazeči předloží. Seznam by měl obsahovat odbornou literaturu z oblasti společenských věd. Knihy uvádějte ve formě, která je použita u doporučené literatury. Doporučujeme Vám, abyste do seznamu napsali jen knihy, které jste skutečně četli a o nichž něco víte, protože u pohovoru se Vás na některé z nich budeme ptát.

b) posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání.

c) řešení modelového problému nebo situace.
Příklad: Myslíte si, že každý člověk trpěl ve svém životě nějakou duševní poruchou nebo měl takové potíže?  Pokud ano, ukažte příklady, pokud ne, zdůvodněte.

3. Talentová zkouška:

- pohovor, ve kterém se posuzují osobnostní předpoklady k výkonu povolání psychologa. Pohovor nemá charakter zkoušky, nemusíte se na něj nijak připravovat. Pro tuto část zkoušky je požadován Váš životopis. 

Literatura:

 • Blatný, M. a kol. Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada, 2010.
 • Drapela, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2008.
 • Češková, E. Psychopatologie a psychiatrie. Praha: Portál 2006.
 • Gillernová, I. Slovník základních pojmů z psychologie. Praha: Fortuna, 2010.
 • Hayesová, N. Aplikovaná psychologie. Praha: Portál 2003.
 • Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál 2003.
 • Nakonečný, M. Psychologie téměř pro každého. Praha: Academia, 2004.
 • Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004.
 • Říčan, P. Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál 2005.
 • Říčan, P. Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. 6. vyd. Praha: Grada, 2010.
 • Vymětal, J. Úvod do psychoterapie. Praha: Grada 2003.

Většinu témat probíraných v uvedeném soupise literatury obsahuje i rozsáhlé dílo:
Atkinsonová et al. Psychologie. Praha: Portál 2003.
Užitečné praktické rady a ukázky k přijímacímu řízení obsahuje příručka:
Gruber, J., Horáková-Hoskovcová, S. Testy – psychologie. Praha: Fragment 2008.

Jsem uchazeč

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634